Publikationen

Zeitschriftenartikel (2)

1.
Zeitschriftenartikel
Dieball, C.; Krapf, D.; Weiss, M.; Godec, A.: Scattering fingerprints of two-state dynamics. New Journal of Physics 24 (2), 023004 (2022)
2.
Zeitschriftenartikel
Zunke, C.; Bewerunge, J.; Platten, F.; Egelhaaf , S. U.; Godec, A.: First-passage statistics of colloids on fractals: Theory and experimental realization. Science Advances 8 (3), eabk0627 (2022)
Zur Redakteursansicht